(၁-၆) အျခားနိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသား ျပန္လည္ခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း