(၁-၄) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အမည္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

  • ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အမည္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားအတြက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အမည္ျဖည့္စြက္ျခင္းကိစၥရပ္အား သံရံုးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔သို႔ ဆက္လက္ရည္ညႊန္း ေပးပို႔၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ပါ၍ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။