(၁-၃) မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

  • ေရေမ်ာဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အၿပီးျပန္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသံုး မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity - CI) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
  • နိုင္ငံျခားသားမိဘတစ္ဦးနွင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Identity - CI) ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
  • အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥမ်ားကို သံရံုးမွ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖဲြ႕သို႕ ဆက္လက္ ရည္ညွြန္း ေပးပို႕၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါ၍ ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖဲြ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွမွသာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။