(၁-၂) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

  • ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမိဘနွစ္ဦးမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအတြက္ လည္းေကာင္း နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
  • အသစ္ထုတ္ ေပးသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ သက္တမ္းမွာ (၅)နွစ္ျဖစ္ပါသည္။
  • အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥမ်ားကို သံရံုးမွ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖဲြ႕သို႔ ဆက္လက္ ရည္ညႊန္း ေပးပို႔၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါ၍ ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖဲြ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွမွသာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။