(၁) ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား နိုင္ငံကူးလက္မွတ္နွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ႏႈန္းထားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ခ - USD 25
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးဒဏ္ေၾကး - USD 75
သက္တမ္းတိုးေနာက္က်ဒဏ္ေၾကး - ေနာက္က်သက္တမ္း (၂)ႏွစ္အတြက္ ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါ။ ၂ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာကာလမ်ား အတြက္ (၁) ႏွစ္လွ်င္ USD 15

(၁-၁) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးအသစ္ထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁-၂) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁-၃) မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေျကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁-၄) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အမည္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁-၅) ေထာက္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁-၆) အျခားနိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသား ျပန္လည္ခံယူရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း