ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

(၆) ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

 • (၆-၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း

 • ျပည္ပ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ဝင္ေငြလစာ၏ ၁၀% အား ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။
 • အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊  ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံရံုး၏ ေကာင္စစ္နယ္ေျမေဒသအတြင္း ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မည့္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံလစားအား US $ 600 သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္လလွ်င္ US $ 600 ျဖင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၏ ၁၅၇/၂၀၁၁ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိအား ၂% ျဖင့္ တစ္လလွ်င္ US $ 14 ေကာက္ခံမည့္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ (၂၁-၁၂-၂၀၁၁) ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၅၇/၂၀၁၁) အရ ျပည္ပေန ႏိုင္ငံသားမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ရရွိသည့္ လစာေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းအေပၚ ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ေပးေဆာင္ေစသည့္ ဝင္ေငြခြန္ကုိ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 • ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသူမ်ားသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ မပ်က္မကြက္ေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 

ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

 • အသက္(၅၉)ႏွစ္အထိ ျမန္မာသံရံုး၊ ဝါရွင္တန္သို႔ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) အထိ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာသံရံုး၊ ဝါရွင္တန္သို႔ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) အထိ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ေသာ သားသမီးမ်ားအား မွီခိုထားေသာ အသက္ (၆၀)ႏွင့္အထက္ မိဘမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသား သားသမီးမ်ားအား မွီခိုေနေသာ အသက္ (၆၀) ႏွင့္အထက္ မိဘမ်ား။
 •  ျမန္မာသံရံုး၊ ဝါရွင္တန္သို႔ ဝင္ေငြခြန္ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) အထိ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ေသာ မိဘမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသား မိဘမ်ားအား မွီခိုေနေသာ သားသမီးမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေယာက်ၤားေလးသည္ အသက္(၂၀) ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ မိန္းကေလးသည္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
 • အထက္တန္းေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေက်ာင္းသားေထာက္ခံစာ (မူရင္း)၊ ေက်ာင္းသားကဒ္ မိတၱဴ၊ I-20 (ရွိပါက) ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ျမန္မာသံရံုး၊ ဝါရွင္တန္သို႔ ဝင္ေငြခြန္ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) အထိ ထမ္းေဆာင္ထားေသာ ခင္ပြန္းအား မွီခို၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားခင္ပြန္းအားမွီခို၍ အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္ US $800 ေပးသြင္းထား၍လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱျပန္ေသာကာလႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မရွိေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပသူမ်ား၊
 • အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္သူမ်ားသည္ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) အထိ ဝင္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။