ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အေမရိကန္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရိွေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ျခင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ သတင္းပို႔ပံုစံျဖည့္စြက္ၿပီး စာတိုက္မွ တစ္ဆင့္ (သို႔) e-mail ျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

Embassy of the Republic of the Union of Myanmar
2300 S St, NW., Washington D.C, 20008
(Office: 202-332-3344, 202-332-4350, 202-332-4352, Fax: 202-332-4351)
Email: info@mewashingtondc.com